Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 7/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązywania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej.

ZARZĄDZENIE Nr 7/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 14 sierpnia 2002r.


w sprawie obowiązywania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej.

Na podstawie § 7 pkt . 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI / 385 / 01 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 26 kwietnia 2001 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszą zmianą ) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Straży Miejskiej "Regulamin Organizacyjny " stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników Straży Miejskiej do ścisłego stosowania i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino - BM.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

mgr Andrzej Urbański


 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STRAŻY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Straż Miejska w Gryfinie zwana dalej "Strażą" jest samorządową umundurowaną  formacją utworzoną na podstawie zarządzenia nr 3/93 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 listopada 1993 r., w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późniejszymi zmianami).

 2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej , wykonując swe zadania  z poszanowaniem godności i praw obywateli.

 3. Straż w Gryfinie funkcjonuje na warunkach odrębnej komórki organizacyjnej umiejscowionej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy.

§ 2.

Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są z budżetu gminy.

§ 3.

 1. Straż działa w oparciu o przepisy:
  -ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. " o strażach gminnych " ,
  -ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
  -Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu w jakim Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór  nad strażami i udziela im pomocy, ( Dz. U. Nr 49 , poz. 309 z 14.04.1998 r.)
  -regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 z dnia 29.06.2001 r. poz. 439 )
  -regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino ( za wyjątkiem rozkładu czasu pracy) ,
 2. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Siedzibą Straży jest Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 - go Maja 16.
 4. Straż używa pieczęci prostokątnej o treści: 
  "Urząd Miasta i Gminy - Straż Miejska w Gryfinie".


II. ZADANIA STRAŻY

§ 4.


1. Straż prowadzi działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli, mienia, utrzymania bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego oraz czystości na terenie administracyjnym Gminy Gryfino.
2. W szczególności do Straży należy:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy ( z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju straże ) oraz posesji  prywatnych i ich otoczenia,
 2. kontrola prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych),  oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania  punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania  i ogłoszeń, 
 3. sprawdzanie wykonania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy nieruchomości ,
 4. kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta i gminy prac  inwestycyjno - remontowych,
 5. asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,
 6. inicjowanie akcji porządkowych w zakresie utrzymania porządku i czystości  w okresie poprzedzającym i w czasie trwania imprez masowych (handlowych, kulturalnych, rozrywkowych) na terenie Gminy Gryfino,
 7. niezwłoczne zawiadamianie organów ochrony środowiska w każdym  przypadku stwierdzenia:
  - niszczenia, zanieczyszczania elementów przyrody,
  - zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków,
 8. współpraca z sołtysami w zakresie ochrony porządku publicznego , ładu i czystości na terenie sołectw,

3. Straż obowiązana jest również do:

 1. informowania o:
  - zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej,  wodno - kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej- instytucji powołanych  do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów obiektów lub urządzeń,
  - przestępstwach - Policji,
  - osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej - Pogotowia Ratunkowego,
 2. zabezpieczenia miejsc zdarzeń wymienionych w pkt. 1 do czasu przybycia  właściwych służb,
 3. dowożenia lub doprowadzenia osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, jeżeli pozostawienie ich bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu a w inny sposób nie można uniknąć tego zagrożenia.4. Realizując swoje zadania - Straż :

 1. działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 2. współpracuje z Policją na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1998 r. w sprawie  szczegółowych zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi oraz zakresu w jakim Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami i udziela im pomocy (Dz. U. Nr 49 , poz. 309 z 14.04.1998 r.)III. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI FUNKCJONARIUSZY STRAŻY
WYNIKAJĄCE Z USTAWY " O STRAŻACH GMINNYCH "§ 5


1. Funkcjonariusze Straży wykonując czynności mają prawo do:

 1. udzielania pouczeń,
 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich  tożsamości ,
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla  życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach  o wykroczeniach , 
 5. dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, oskarżania przed Sądem Grodzkim i wnoszenia środków  odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu  w sprawach o wykroczenia , 
 6. usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 7. wydawania poleceń,
 8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 9. zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.


2. Do obowiązków strażnika należy:

 1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 2. poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej, 
 3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi.
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 6. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 7. zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

§ 6.

1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.

2. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w pkt. 1 są: 

 1. siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 2. kajdanki ,
 3. pałki obronne wielofunkcyjne,
 4. psy obronne,
 5. paralizatory elektryczne,
 6. broń gazowa i ręczne miotacze gazu.

3. Strażnik na wniosek Komendanta Straży , w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ Policji może być wyposażony w broń krótką palną wykonując zadania w zakresie:

 1. ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 2. konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy, 

 

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRAŻY 

§ 7.

 1. Strażą kieruje Komendant i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Komendant wykonuje swoje czynności za pomocą Komendy.
 3. Komendę tworzą:
  - Komendant Straży Miejskiej
  - Z- ca Komendanta Straży Miejskiej 
  - Strażnicy Straży Miejskiej 

§ 8.

 1. Komendanta Straży powołuje i odwołuje Zarząd Miasta i Gminy Gryfino po zasięgnięciu opinii komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
 2. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 9.

Szczegółowy zakres czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonywania określa Komendant Straży .

§ 10. 

Czas pracy pracownika Straży Miejskiej

 1. Czas pracy pracownika straży nie może przekraczać 8 godzin na dobę  i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 2. Okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące , w okresach kwartalnych roku kalendarzowego.
 3. Ustala się zmianową organizację pracy Straży. Rozkład pracy na zmianach ustala na każdy miesiąc Komendant Straży.
 4. Zmiany obejmują pracę w każdym dniu tygodnia , nie wyłączając  świąt i niedziel.
 5. Rozkład dnia pracy na określonej zmianie ustala Komendant Straży.

§ 11.

Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje:

 1. w zakresie organizacyjnym i wykonawczym - Burmistrz lub Z - ca Burmistrza
 2. w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji za pośrednictwem  Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

§ 12.

Sprawozdanie z wykonania zadań Straży raz na kwartał składa Burmistrzowi  i Z - cy Burmistrza - Komendant Straży.


V. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW STRAŻNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ


§ 13.

Strażnik Straży Miejskiej bezpośrednio podlega Komendantowi Straży Miejskiej

§ 14.

Zakres obowiązków strażnika Straży Miejskiej:

 1. szczegółowa znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej,
 2. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprze studiowanie przepisów dotyczących ochrony porządku publicznego, ruchu drogowego, ochrony środowiska, kodeksu wykroczeń oraz innych,
 3. wzorowe wykonywanie zadań wynikających z ustawy o strażach gminnych (miejskich), Regulaminu Straży Miejskiej, Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy, Regulaminu Pracy oraz zakresu czynności,
 4. kulturalna lecz stanowcza postawa podczas wykonywania obowiązków  służbowych
 5. zachowanie zdyscyplinowanej i wzorowej postawy obywatelskiej godnego  reprezentowania miasta i gminy oraz prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, 
 6. terminowe i szczegółowe sporządzanie sprawozdań i rozliczeń z podjętych interwencji (raz na dekadę miesiąca),
 7. przestrzeganie tajemnicy służbowej w zakresie wykonywanych przez  Straż Miejską obowiązków,
 8. przy podejmowaniu interwencji w czasie pełnienia służby strażnik, ma obowiązek przedstawienie się osobie, której interwencja dotyczy, przez podanie imienia i nazwiska, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą okazanie legitymacji służbowej w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację,
 9. przekazywanie Komendantowi Straży wniosków pisemnych mogących usprawnić  działalność Straży,
 10. dbałość o swój estetyczny wygląd oraz dobre imię Straży,
 11. dbałość o powierzone mienie oraz wyposażenie Straży,
 12. dokładne wykonywanie poleceń Komendanta Straży oraz jego Z - cy.
 13. w czasie wykonywania obowiązków służbowych :
  -występowania w umundurowaniu służbowym, 
  -posiadania legitymacji służbowej wraz ze znakiem identyfikacyjnym
  -posiadania upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego,
  -posiadania upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 14. w przypadku zagubienia części umundurowania, legitymacji służbowej,  upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz znaku identyfikacyjnego, upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu  karnego lub innego elementu wyposażenia , natychmiastowe złożenie  do Komendanta Straży pisemnego  meldunku z dokładnym opisem okoliczności zagubienia, 
 15. przed rozpoczęciem służby udział w odprawie, w czasie której  Komendant Straży udziela instruktażu oraz stawia zadania na czas  pełnienia służby, 
 16. patrolowanie rejonów miasta i gminy zgodnie z zadaniami wytyczonymi  podczas odprawy,
 17. wymiana informacji z funkcjonariuszami Policji patrolującymi rejony miasta  a w razie zaistniałej potrzeby świadczenie wzajemnej pomocy,
 18. w razie stwierdzenia przestępstwa lub wypadku zabezpieczenie miejsca  zdarzenia a także powiadomienie o powyższym Policji oraz w razie potrzeby  Pogotowia Ratunkowego,
 19. w czasie wykonywania zadań bieżące i szczegółowe prowadzenie notatnika służbowego oraz notatek służbowych z wykonywanych czynności,
 20. obserwowanie rejonów miasta pod względem utrzymania ładu  i porządku,
 21. działanie zgodne z uprawnieniami Straży wynikającymi z ustaw i aktów prawnych,
 22. wymierzanie kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia wynikające z kodeksu wykroczeń i innych przepisów, a leżące w kompetencjach Straży ,
 23. po zakończeniu służby rozliczyć się przed Komendantem z wykonania postawionych zadań w czasie porannej odprawy 
 24. po zakończeniu służby rozliczenie się z odcinków mandatów karnych  kredytowanych oraz wpłacenie na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie kwot pobranych z tytułu nałożenia grzywien w drodze mandatu karnego gotówkowego,
 25. na koniec każdego miesiąca rozliczenie się z mandatów przed Komendantem Straży,
 26. przestrzeganie rozkładu dnia pracy, który określa Komendant Straży .

VI. ZAKRES OBOWIĄZKÓW Z - CY KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

§ 15.


1. Z - ca Komendanta Straży podlega bezpośrednio Komendantowi.
2. Z - ca Komendanta podczas nieobecności Komendanta pełni jego obowiązki.
3. Zakres obowiązków Z - cy Komendanta Straży 

 1. bezpośrednie kierowanie pracą zespołów interwencyjno - operacyjnych,
 2. szczegółowa znajomość przepisów i instrukcji dotyczących działalności Straży Miejskiej,
 3. dokładne , terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie powierzonych obowiązków i poleceń przełożonych,
 4. dokładna znajomość materiałów i okoliczności prowadzonych spraw,
 5. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 6. zachowanie należytej postawy podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 7. przestrzeganie tajemnicy służbowej w zakresie wykonywanych przez siebie i funkcjonariuszy obowiązków,
 8. godne reprezentowanie i dbałość o dobre imię Straży ,
 9. przekazywanie Komendantowi wniosków mogących usprawnić działalność Straży ,
 10. meldowanie Komendantowi o zauważonych nieprawidłowościach,
 11. dbałość o schludny wygląd zewnętrzny swój i funkcjonariuszy,
 12. dokładne opracowywanie materiałów i sprawozdań prowadzonych spraw,
 13. wykonywanie innych spraw zleconych przez Komendanta nie ujętych w zakresie obowiązków.


VII. ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ

§ 16.

Komendant Straży Miejskiej podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino lub Z - cy Burmistrza

§ 17.

Zakres obowiązków Komendanta Straży Miejskiej:

 1. bezpośredni nadzór oraz kierowanie pracą funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
 2. prowadzenie codziennych instruktaży,
 3. posiadanie szczegółowej znajomości przepisów i instrukcji dotyczących działania Straży,
 4. bieżąca współpraca z wydziałami Urzędu Miasta i Gminy, Komendą Powiatową Policji oraz innymi instytucjami i organizacjami - mającymi wpływ na porządek publiczny i estetykę miasta i gminy,
 5. opracowywanie materiałów i sprawozdań dotyczących działalności Straży,
 6. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz przepisów dotyczących funkcjonowania Straży przez jej strażników,
 7. prowadzenie i rejestrowanie spraw związanych z prowadzeniem działalności Straży zgłaszanych przez obywateli,
 8. załatwianie korespondencji,
 9. rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
 10. rozliczanie finansowe w zakresie spraw prowadzonych przez Straż,
 11. załatwianie spraw socjalnych dotyczących funkcjonariuszy Straży,
 12. organizowanie szkolenia funkcjonariuszy Straży,
 13. przekazywanie obowiązków służbowych na czas nieobecności Z -cy Komendanta
 14. raz na trzy miesiące składania sprawozdania z działalności Straży  Burmistrzowi Miasta i Gminy lub Z- cy Burmistrza
 15. nadzorowanie estetycznego wyglądu i prezencji funkcjonariuszy Straży, 
 16. dbałość o powierzone mienie oraz wyposażenie Straży,
 17. opracowywanie planów urlopów i nadzorowanie ich realizacji,
 18. opracowywanie grafików służb na dany miesiąc,
 19. przestrzeganie regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy
 20. wyciąganie wniosków dyscyplinarnych w stosunku do strażników Straży, 
 21. wykonywanie innych poleceń Burmistrza Miasta i Gminy nie naruszających zasad pracy Straży.

 

VIII. UMUNDUROWANIE, DYSTYNKCJE, LEGITYMACJA,
ZNAK IDENTYFIKACYJNY


§ 18.

Umundurowanie funkcjonariuszy Straży określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.1998 r. w sprawie umundurowania , legitymacji , dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. nr 112, poz.713).

§ 19.

Umundurowanie funkcjonariuszy Straży składa się z ubioru:

 1. wyjściowego,

 2. służbowego,

 3. specjalnego.


§ 20.

Funkcjonariuszowi Straży Miejskiej przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.

§ 21.

Poszczególne ubiory funkcjonariusze Straży Miejskiej noszą według zestawów  ubiorczych, z uwzględnieniem pory roku:

 1. okres letni od 1.05. - 30. 09.

 2. okres zimowy od 01.11. - 31.03.

 3. miesiące kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe.


§ 22.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej powinni:

 1. użytkować przedmioty umundurowania zgodnie z obowiązującym zestawem ubiorczym oraz zgodnie z ich przeznaczeniem,

 2. nosić elementy umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru.

§ 23.

Okres używalności sortów mundurowych określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

§24.

W przypadku braku nadmiernego zużycia elementów umundurowania Komendant Straży przedłuża okres używalności .

§25.


W przypadku wcześniejszego zużycia się elementów umundurowania Komendant sporządza protokół wcześniejszego zużycia i w to miejsce wnioskuje o zakup nowych.

IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 26.

Zmiany w regulaminie następują w trybie jego nadania.

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Straży Miejskiej


1. Mundur wyjściowy

 1. marynarka dwurzędowa (gabardyna) - 1 szt. na okres 5 lat
 2. spodnie z żółtą lamówką (gabardyna) - 1 szt. na okres 5 lat
 3. sznur galowy koloru żółtego - 1 szt. na okres służby


2. Mundur służbowy

 1. czapka garnizonowa - 1 szt. na okres 3 lat
 2. czapka zimowa - 1 szt. na okres 3 lat
 3. czapka letnia typu sportowego - 1 szt. na okres 3 lat
 4. spodnie z lampasem (gabardyna) - 2 szt. na okres 2 lat
 5. spodnie z lampasem (tropik) - 2 szt. na okres 2 lat
 6. koszula niebieska krótki rękaw - 2 szt. na okres 1 rok
 7. koszula biała krótki rękaw - 1 szt. na okres 2 lat 
 8. sweter w kolorze ciemnogranatowym - 1 szt. na okres 3 lat
 9. krawat w kolorze czarnym - 1 szt. na okres 2 lat
 10. kurtka zimowa 3/4 - 1 szt. na okres 4 lat
 11. pas główny skórzany - 1 szt. na okres 5 lat
 12. obuwie w kolorze czarnym - 1 para na okres 1 roku
 13. obuwie zimowe - 1 para na okres 2 lat
 14. dystynkcje służbowe - 5 par na okres 5 lat
 15. legitymacja służbowa - 1 szt. na okres ważności
 16. znak identyfikacyjny - 2 szt. na okres służby
 17. emblemat z herbem gminy na rękaw - 7 par na okres 3 lat


3. Ubiór specjalny

 1. kombinezon - 1 szt. na okres 5 lat 
 2. kurtka - 1 szt. na okres 5 lat
 3. spodnie - 1 szt. na okres 5 lat