Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 21/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr  21/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31 grudnia 2002 r.


w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 21, poz. 439 z późniejszą zmianą) zarządzam co następuje:

§ 1. Paragraf 34 Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie otrzymuje brzmienie:

 "§ 34. 1. Burmistrz Miasta i Gminy, jego zastępca oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy Urzędu, a ponadto w każdy poniedziałek w godzinach od 15.oo do 17.oo.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 winna być podana do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat