Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 20/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w 2003 roku w drodze zlecenia.

ZARZĄDZENIE Nr 20/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 31 grudnia 2002 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w 2003 roku w drodze zlecenia.

Na podstawie § 4 pkt. l Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr 111/46/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontrolowania zlecanych zadań oraz w oparciu o Ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ze zm.) i Ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, póz. 1014).Zarządza się co następuje:

§1. Ogłasza się wykaz zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w 2003 roku w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi załącznik Nr l do Zarządzenia.

§2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 10 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591, Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 153 póz. 1271) i art. 25, art. 71, art. 92, art. 118 oraz art. 69 ust. 4 pkt. l lit. d Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 póz. 1014 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr 111/46/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ogłasza
wykaz zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna, które przeznaczone są do realizacji w 2003 roku w drodze zlecenia

 • zadanie nr KFD/2003/01
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie lekkoatletyki
 • zadanie nr KFD/2003/02
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej
 • zadanie nr KFD/2003/03
  Organizacja i współzawodnictwa sportowego juniorów w zakresie piłki nożnej
 • zadanie nr KFD/2003/04
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki ręcznej chłopców
 • zadanie nr KFD/2003/05
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tenisa ziemnego
 • zadanie nr KFD/2003/06
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie tenisa stołowego
 • zadanie nr KFD/2003/07
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportu szachowego
 • zadanie nr KFD/2003/08
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie karate
 • zadanie nr KFD/2003/09
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sportów strzeleckich
 • zadanie nr KFD/2003/10
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie gimnastyki artystycznej
 • zadanie nr KFD/2003/11
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa
 • zadania nr KFD/2003/12
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie triathlonu
 • zadanie nr KFS/2003/01
  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów
 • zadanie nr KFS/2003/02
  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów
 • zadanie nr KFS/2003/03
  Gminna Liga Piłki Nożnej
 • zadanie nr KFI/2003/07
  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich

WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. O realizację zadań zleconych i przyznanie na ten cel dotacji z budżetu Miasta i Gminy Gryfino może ubiegać się wyłącznie podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych - w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych - i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, które:
  a) przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
  b) prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia,
  c) zapewnią udział innych podmiotów lub udział własny w finansowaniu minimum 20 % kosztów realizacji całego zadania,
 2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  a) kopie dokumentów potwierdzających rejestrację,
  b) statut lub regulamin,
  c) kopia nadania numeru REGON,
  d) kopia nadania NIP,
  e) preliminarz dochodów i wydatków w zakresie realizowanego zadania,
  f) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie i instruktorskie oraz inne uprawnienia specjalistyczne uprawniające wskazane w ofercie osoby do prowadzenia zorganizowanych zajęć sportowych w zakresie zleconego zadania wraz z ich czytelnymi podpisami,
  g) uwiarygodnione dokumenty potwierdzające udział innych podmiotów lub udział własny w finansowaniu minimum 20 % kosztów realizacji całego zadania.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy dokonując wyboru ofert najkorzystniejszych przyjmie następujące kryteria oceny:
  a) oferta z najniższą wnioskowaną kwotą dotacji otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej,
  b) oferta z najwyższą kwotą środków poza gminnych w realizacji danego zadania otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej,
  c) oferta która przewiduje realizację danego zadanie dla największej liczby uczestników, otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje łączna suma zdobytych punktów.
 4. Podmioty zamierzające wspólnie realizować dane zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.
 5. Składanie ofert na wykonanie zadań zleconych wskazanych w wykazie następuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2003 roku włącznie, na druku stanowiącym Załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępnym w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 6. Oferty składać należy w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. l Maja 16, pok.19 lub przesłać pocztą.
 7. W terminie 14 dniu od dnia, w którym upływa termin składania ofert Burmistrz Miasta i Gminy dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania tj. takiej, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów wymienionych w punkcie 3.
 8. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia Burmistrza, w których podaje się kto i na jakich warunkach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność zarządzenia realizowana jest poprzez wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przez okres l miesiąca od daty dokonania wyboru.
 9. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

Gryfino, dnia 31 grudnia 2002 roku