Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 12/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 12/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 04 grudnia 2002r.


w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 26a ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200 1 r. Nr 142 póz. 1591 z poźn. zmianami) oraz art.2 pkt. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 200 1 r. Nr 1 42 póz. 1 593) zarządzam co następuje: 

§1 Powołuję Pana Eugeniusza Kuduka na Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§2 Powołanie obowiązuje od dnia 10 grudnia 2002r. i jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na okres do chwili objęcia obowiązków przez nowo powołanego po upływie kadencji zastępcę burmistrza.

§3 Wykonanie zarządzenia w zakresie związanym z nawiązaniem stosunku pracy powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§4  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat