Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 31/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Oświaty w Mieście i Gminie Gryfino.

    

ZARZĄDZENIE Nr 31/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 27 lutego 2003r. 


w sprawie powołania Zespołu do Spraw Oświaty w Mieście i Gminie Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 34 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Dz.U. z 1998 r, Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, Dz.U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239 i Nr 48, poz. 550 i Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1320 i Nr 120, poz. 1268, Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759; Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239; Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1185 i Nr 113, poz. 984)

§ 1 Powołuje się Zespół do Spraw Oświaty w Mieście i Gminie Gryfino.

§ 2 W skład Zespołu wchodzą:

 • Eugeniusz Kuduk - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Przewodniczący Zespołu, 
 • Piotr Romanicz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, 
 • Władysław Hołub - Dyrektor ZEAS-u w Gryfinie, 
 • Janina Nikitińska - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie 
 • Danuta Bus - Dyrektor Gimnazjum w Gryfinie, 
 • Janina Fabian - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, 
 • Stanisław Fabian - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, 
 • Irena Bis - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie,
 • Elżbieta Tomaszczyk - Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
 • Dariusz Ulanowski - Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty,
 •  Anna Sochaj - doradca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, 
 •  Stanisław Pawłowski - doradca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3 Zespół ma na celu wypracowanie propozycji strategicznych działań dotyczących oświaty do roku 2015, zgodnie z terminem obowiązywania Strategii Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 4 Komisja powołana jest na czas określony do 31 marca 2003 roku.

§ 5 Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat