Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 30/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Kultury w Mieście i Gminie Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 30/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 27 lutego 2003 r. 


w sprawie powołania Zespołu do Spraw Kultury w Mieście i Gminie Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806), art. 9 ust. 1 z 2001 roku Nr 13, poz. 123; Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 364).

§ 1. Powołuje się Zespół do Spraw Kultury w Mieście i Gminie Gryfino. 

§ 2. W skład Zespołu wchodzą: 

  •  Piotr Romanicz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Przewodniczący Zespołu 
  •  Janina Nikitińska - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie 
  •  Maria Zalewska - Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury 
  •  Leopold Kemmling - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie 
  •  Irena Perlik - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 
  •  Elżbieta Kasprzyk - Gospodarz Świetlicy Wiejskiej w Bartkowie 

§ 3. Zespół ma na celu wypracowanie propozycji strategicznych działań dotyczących kultury do roku 2015, zgodnie z terminem obowiązywania 
Strategii Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 4. Komisja powołana jest na czas określony to jest do 30 kwietnia 2003 roku. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat