Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 196/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia w  Gryfinie dodatkowego stoiska na sprzedaż choinek w m-cu grudniu 2003.

    

ZARZĄDZENIE Nr 196/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 10 grudnia 2003r 


w sprawie wyznaczenia w  Gryfinie dodatkowego stoiska na sprzedaż choinek w m-cu grudniu 2003r 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15 /, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopom. Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/  zarządzam co  następuje:

§ 1.  Wyznaczam dodatkowe stoisko w m. Gryfinie przy ul. Szczecińskiej Nr 7, na działce Nr 88/4 /po byłym ogródku piwnym/ pod sprzedaż choinek.

§ 2. Dzienna stawka czynszu za stoisko handlowe wynosi 100,00 zł netto. 

§ 3. Do wydzierżawienia stoiska handlowego upoważniam Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat