Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 21/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

    

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 30 stycznia 2003 r. 


w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na sporządzanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino. 


Na podstawie art. 20a ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. / Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późniejszymi  zmianami / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje: 

§ 1 Zatwierdzam, na wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino dla poszczególnych zadań wynikających z „zapytania o cenę” ofertę: 

I. Marii Zegarek na wykonywanie zadań z zakresu: 

1. Wycena lokalu mieszkalnego w budynkach wielolokalowych: 
- wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi budynku, pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu – za kwotę brutto 150,00 zł. 
- wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi budynku oraz wartością gruntu 
– za kwotę brutto 150,00 zł. 

2. Wycena lokalu użytkowego w budynkach: 
- wielolokalowych wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu – za kwotę 180,00 zł. 
- wielolokalowych wraz z urządzeniami i częściami wspólnymi oraz wartością gruntu – za kwotę 180,00 zł. 
- wolnostojące wraz z wartością gruntu – za kwotę 180,00 zł. 

3. Wycena nieruchomości zabudowanych wraz z wartością gruntu: 
- budynkami mieszkalnymi – za kwotę brutto 250 zł. 
- budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi – za kwotę brutto 250 zł. 
- dużymi obiektami – za kwotę brutto 280 zł. 
- budynkami gospodarczymi: 
a/ jednym – za kwotę brutto 120 zł. 
b/ od 2 do 5- za kwotę brutto 120 zł. 
c/ powyżej 5 – za kwotę brutto 120 zł. 
- piwnicami naziemnymi: 
a/ od 2 do 5 – za kwotę brutto 290 zł. 
b/ powyżej 5 – za kwotę brutto 290 zł. 


4. Wycena gruntu rolnego: 
- o powierzchni od 1,00 ha do 5,00 ha – za kwotę brutto 150 zł. 
- o powierzchni powyżej 5,00 ha – za kwotę brutto 150 zł. 

II. Haliny Stankowskiej na wykonanie zadania z zakresu: 


1. Wycena gruntu rolnego o powierzchni: 
- do 1 ha – za kwotę brutto 146,40 zł. 


2. wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału – za kwotę brutto – 195,20 zł. 


3. wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej  wartości w wyniku podziału wraz z określeniem wartości działek przejętych z mocy prawa / drogi publiczne / na własność gminy, celem wypłaty  odszkodowania – za kwotę brutto 195,20 zł. 


4. wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej celem naliczenia opłaty  adiacenckiej określającej wzrost jej wartości w związku z budową tych urządzeń za kwotę brutto 195,20 zł. 


5. wycena wartości nieruchomości, które będą obciążane hipoteką – za kwotę brutto 195,20 zł. 

III. Jolanty Parys na wykonanie zadania z zakresu: 


1. Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych wraz z wartością gruntu: 
- garażami – za kwotę brutto 183,00 zł. 
- piwnicą naziemną – za kwotę brutto 183, 00 zł. 

2. wycena wartości prawa użytkowania wieczystego na podstawie posiadanych przez tut. Urząd wycen szacunkowych sporządzonych dla potrzeb  aktualizacji opłat rocznych, celem określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności 
– za kwotę brutto 61,00 zł. 

IV. Ilony Rogało-Wilczyńskiej na wykonanie zadania z zakresu: 


1. Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne: 
- pojedynczej działki – za kwotę brutto 100,00 zł. 
- od 2 do 5 działek – za kwotę brutto 90,00 zł. 
- powyżej 5 działek – za kwotę brutto 85,00 zł. 
- od 2 do 5 działek w kompleksie – za kwotę brutto 85,00 zł. 
- powyżej 5 działek w kompleksie – za kwotę brutto 80,00 zł. 


2. wycena wartości rynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, dla potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności – za kwotę brutto 110,00 zł. 


3. wycena wartości nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego  za kwotę brutto 110,00 zł. 


4. wycena nieruchomości określającej wzrost jej wartości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, celem naliczenia opłaty  planistycznej – za kwotę brutto 180,00 zł. 


5. wycena gruntów zabudowanych i nie zabudowanych, będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych dla potrzeb aktualizacji opłat  rocznych – około 210 działek – za kwotę brutto 70,00 zł. za działkę 

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat