Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 90/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego działki nr 166/3, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

    

ZARZĄDZENIE Nr 90/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 13 czerwca 2003r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego działki nr 166/3, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 z późniejszymi  zmianami/, art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie   gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ ustalam:

 § 1 Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu na sprzedaż w drodze przetargu  ustnego ograniczonego działki nr 166/3, położonej w obrębie 5 m. Gryfino w wysokości 2.560,00 zł.  

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – symbol BWG. 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat