Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 33/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 6 marca 2003 r. 


w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje: 

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, niżej wymienionej osobie, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona: 

  •  Mieczysławowi Liczkowskiemu 
  •  Pelagii i Józefowi Molik 
  •  Zofii i Bronisławowi Wypych 
  •  Stefanowi Rynkiewiczowi 
  •  Helenie Moryc 
  •  Marii Kudła 
  •  Genowefie Głusiuk 
  •  Zofii i Ryszardowi Grabczak 
  •  Wiesławowi Czepielewskiemu 

§ 2.Bonifikata obowiązuje tylko w 2003r.

§ 3.Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piła