Rok 2003

ZARZĄRZENIE Nr 52/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 3 lat lokalu o pow. 109,45 m2 mieszczącego się w budynku położonym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej, na działce nr 163/2 na prowadzenie w nim działalności gospodarczej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 52/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 2 kwietnia 2003r. 


w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 3 lat lokalu o pow. 109,45 m2 mieszczącego się w budynku położonym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej, na działce nr 163/2 na prowadzenie w nim działalności gospodarczej. 

Na podstawie § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439/ oraz art. 30  ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558 /. 
zarządzam:

§ 1 Przeznaczyć do najmu na okres 3 lat lokal użytkowego o pow. 109,45 m2 mieszczący się w budynku położonym w Gryfinie przy ul. Łużyckiej, na  działce Nr 163/2 na prowadzenie w nim działalności gospodarczej. 

§ 2 Kandydat na najemcę wyłonić w wyniku pisemnego, nieograniczonego „Konkursu ofert” 

§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza – symbol „BW” 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 inż. Henryk Piłat