Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 145/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 października 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od Grzegorza Kupryjańczyka ceny nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Wirów.

    

ZARZĄDZENIE Nr 145/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 3 października 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od Grzegorza Kupryjańczyka ceny nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w obrębie Wirów.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz.928 / - zarządzam, co następuje : 

§ 1. Ustalam cenę nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od Grzegorza Kupryjańczyka , nieruchomości gruntowej nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 147/4 o powierzchni 0,0097 ha , położonej w obrębie Wirów, przeznaczonej pod wiatę autobusową - kwotę 1.220 zł / jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych / . 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat