Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 3/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy, wynajmowane na okres krótszy niż 3 lata oraz na czas nieokreślony.

ZARZĄDZENIE Nr 3/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 8 stycznia 2003r.


w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy, wynajmowane na okres krótszy niż 3 lata oraz na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3.03.1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591,  zm. w 2002r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 / zarządzam:

§ 1  Stosować m-czne stawki czynszu za najem 1 m2 lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Gryfino, wynajmowanych na okres krótszy niż 3  lata oraz na czas nieokreślony jak w podjętej uchwale Rady Miejskiej w  Gryfinie Nr III/48/02 z dnia 30.12.2002r. 

§ 2   Zwolnienia z opłat czynszowych lub ulg podejmowane będą indywidualnie w  stosunku do organizacji społecznych, politycznych, jednostek użyteczności  publicznej oraz w innych szczególnych przypadkach. 

§ 3  Zarządzenie powierza się do wykonania Naczelnikowi Wydziału Działalności  Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami symbol – BWG. 

§ 4  Zarządzenie wchodzi życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r. 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat