Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 170/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy ocen pracy stażystów i pracowników zatrudnionych w ramach programów dotyczących kierowania i zatrudniania przy ich wykonywaniu osób bezrobotnych.

ZARZĄDZENIE Nr 170/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 14 listopada 2003 r.


w sprawie zatwierdzenia arkuszy ocen pracy stażystów i pracowników zatrudnionych w ramach programów dotyczących kierowania i zatrudniania przy ich wykonywaniu osób bezrobotnych

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Zobowiązuję opiekunów stażystów do dokonywania ocen pracy podległych im osób, wg arkusza oceny stażysty, z którym została zawarta umowa odbywania stażu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów, w których zatrudnieni są pracownicy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz umów absolwenckich do dokonywania ocen pracy podległych im pracowników (dokonywanie ocen nie dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych), wg arkusza oceny pracownika zatrudnionego przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie w ramach realizowanych programów dotyczących zorganizowania prac oraz kierowania i zatrudniania przy ich wykonywaniu osób bezrobotnych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Oceny pracowników powinny być dokonywane 2 tygodnie przed rozwiązaniem się umów.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

 Henryk Piłat