Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 153/03 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 października 2003 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania projektów technicznych wykonywanych na zlecenie Gminy oraz ustalenia trybu i zasad postępowania w tym zakresie.

ZARZĄDZENIE Nr 153/03
 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 17 października 2003 


w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania projektów technicznych wykonywanych na zlecenie Gminy oraz ustalenia trybu i zasad postępowania w tym zakresie.

 Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam: 

§ 1 Powołuję Zespół do opiniowania projektów technicznych wykonywanych na zlecenie Gminy w składzie: 

 1. Przewodniczący – Krystyna Klimek Naczelnik Wydizału 
 2. Grzegorz Łaniucha – specjalista architekt 
 3. Habib Hamdaoui - inspektor 
 4. Andrzej Skrouba - inspektor architekt 
 5. Mariusz Andrusewicz - inspektor 

§ 2 Przedmiotowy Zespół odpowiada za poprawność wykonanych projektów w zakresie kompleksowości rozwiązań projektowych z punktu widzenia interesu społecznego. 

§ 3 Zespół zobowiązany jest do: 

 1.  na etapie przygotowywania zamówień publicznych z zakresu opracowań projektowych ustala stosowne wytyczne w zakresie przedmiotu zamówienia 
 2. po wykonaniu przez projektanta projektu uzgadnia projekt z użytkownikami, dokumentując te czynności. 
 3. opiniuje projekt w zależności od wyniku uzgodnień
  - pozytywnie
  - zobowiązuje do wniesienia uwag 
 4. ewentualnie ponownie weryfikuje 

§ 4 W przypadku projektów wielobranżowych w uzasadnionych przypadkach Zespół może wnioskować do Burmistrza Miasta i Gminy o powołanie branżystów. 

§ 5 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej. 

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat