Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 146/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 października 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 12 „b” – lokal użytkowy nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE Nr 146/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 6 października 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 12 „b” – lokal użytkowy nr 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r Nr 80,poz.717/ , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr 129, poz.1447,Nr 154,poz.1800; z 2002r Nr 25,poz.253,Nr 74,poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153,poz.1271, Nr 200,poz.1682 , Nr 240,poz.2058 i z 2003r Nr 1,poz.15, Nr 80,poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21,poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam, co następuje : 

§ 1  Ustalam cenę wywoławczą gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12 „B” – lokal użytkowy nr 1 wraz z udziałem 20/1000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 143, przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, na kwotę 31.000 zł. 

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat