Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 6/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE Nr 6/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 10 stycznia 2003 r.


w sprawie: wprowadzenia regulaminu Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 01.142.1591 - tekst jednolity z późn. zmianami)  w związku z § 10 ust. 3 uchwały Nr XLI/543/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z  dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w  skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Komisji Mieszkaniowej w brzmieniu jak w załączniku Nr  1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1  Do Zarządzenia Nr 6/03 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 10 stycznia 2003 r. REGULAMIN   KOMISJI MIESZKANIOWEJ 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Komisji Mieszkaniowej Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz tryb i zasady jej 
działania. 

§ 2. Komisja Mieszkaniowa zwana dalej „Komisją” ma charakter opiniodawczy i  zapewnia kontrolę społeczną nad zasadami wynajmowania lokali wchodzących w  skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino. 

§ 3 

 1. W skład Komisji wchodzą Radni Rady Miejskiej, co najmniej połowa  składu komisji oraz osoby spoza Rady. 

 2. Przewodniczący Komisji wybierany jest spośród członków komisji  będących Radnymi Rady Miejskiej - Przewodniczącego Komisji zatwierdza 
  Burmistrz. 

 3. Wiceprzewodniczący Komisji wybierany jest przez komisję spośród  swoich członków. 

 4. Liczebność Komisji oraz zasady wynagrodzenia jej członków określa  Burmistrz. 

Rozdział II. Tryb oraz zasady pracy Komisji

§ 4 

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. 

 2. Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeb bieżącego opiniowania, rozpatrywania wniosków oraz innych spraw mieszkaniowych. 

 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego rolę pełni Wiceprzewodniczący. 

 4. Obsługę administracyjną Komisji prowadzą pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  i 
  Gminy. 

§ 5

 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie głosowania, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swego składu. 

 2. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

§ 6 Komisja realizuje swoje zadania poprzez: 

1. Opiniowanie wniosków mieszkaniowych - stwierdzając uprzednio czy wioski spełniają wymagania formalne,  w szczególności, czy wniosek zawiera: 

 1. Adres zamieszkania wnioskodawcy na terenie Gminy Gryfino, czy  wnioskodawca jest zameldowany, od kiedy i na jaki pobyt. 

 2. Aktualne dane o dochodach wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa  domowego. 

 3. Właściwie wpisane osoby mające zamieszkać z wnioskodawcą w nowym  mieszkaniu oraz inne osoby zamieszkujące w dotychczasowym miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 

 4.  Prawidłowo opisany lokal mieszkalny, w którym wnioskodawca obecnie  zamieszkuje z określeniem liczby pokoi, powierzchni mieszkalnej użytkowej,  pomieszczeń przynależnych i wyposażenia technicznego lokalu. 

 5. Stwierdza, czy przedłożone zaświadczenia potwierdzające stan zdrowotności członków rodziny, są zgodne z załącznikiem Nr 4 Regulaminu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja dokonuje lustracji mieszkań, w których zamieszkują wnioskodawcy, sprawdzając zgodność złożonych we 
wniosku informacji o lokalu. 

3. Przygotowuje projekty list mieszkaniowych na wynajem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, list zamian z urzędu oraz projektu list  gospodarstw domowych wytypowanych do wykwaterowań. 

§ 7.  Z czynności przeprowadzonych przez Komisję sporządzany jest protokół,  który przygotowuje pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Ochrony Środowiska, w którym odnotowuje się rozstrzygnięcia Komisji.  Protokół podpisywany jest przez osobę protokołującą oraz członków Komisji.   Szczegółowe uzasadnienia rozstrzygnięć odnotowane są na wniosku  mieszkaniowym gdzie również podpisują członkowie Komisji.
Protokół z posiedzeń z Komisji jest przedkładany Burmistrzowi, który  zapoznaje się z nim przed wydaniem decyzji w sprawach mieszkaniowych  ujętych w tym protokole.

§ 8.  Integralną część regulaminu stanowią następujące załączniki - wzory  wniosków: 

 1. Załącznik Nr 1 - wniosek o najem lokalu. 

 2. Załącznik Nr 2 - deklaracja o dochodach. 

 3. Załącznik Nr 3 - protokół z przeglądu lokalu mieszkalnego przez  Społeczną Komisję Mieszkaniową w związku z ubieganiem się o lokal z  zasobów gminy. 

 4. Załącznik Nr 4 - wykaz chorób, które uzasadniają przyznanie punktów  w ocenie wniosków mieszkaniowych, za stan zdrowotny rodziny. 

 5. Załącznik Nr 5 - karta oceny wniosku mieszkaniowego do ustalenia  kolejności na liście mieszkaniowej. 

 6. Załącznik Nr 6 - wniosek o zamianę mieszkań. 

 7. Załącznik Nr 7 - protokół z rozpatrzenia wniosku.

  Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino

  inż. Henryk Piłat