Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 204/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino.

    

ZARZĄDZENIE Nr 204/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 19 grudnia 2003r.


w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r, Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214,poz. 1806/ , z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15 /, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  Nr 21, poz. 439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r, Nr 39, poz. 928/ zarządzam co  następuje:

§ 1. Stosować miesięczne stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i obiektów administrowanych przez Gminę Gryfino jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwolnienia z opłat czynszowych lub ulg podejmowane będą indywidualnie w stosunku do organizacji społecznych, politycznych, jednostek użyteczności publicznej oraz w innych szczególnych przypadkach.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

§ 6. Traci moc Uchwała Zarządu Miasta i Gminy w Gryfinie Nr 198/206/02 z dnia 18 listopada 2002r.

 


Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat