Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 96/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

ZARZĄDZENIE Nr 96/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 30 czerwca 2003r. 


w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

Na podstawie art. 85 ust.1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 11 poz. 95 z  późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do Uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia   2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 21,  poz. 439 z późniejszymi zmianami)  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządza co następuje: 

§1   Z dniem 01 lipca 2003r. powołuję Panią Bożenę Czachur na Pełnomocnika ds.  Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

§2  Obowiązki Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych określa cytowana  na wstępie ustawa. 

§3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat