Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 34/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2003 oraz określenia kierunków priorytetowych i maksymalnej stawki dofinansowania. 

ZARZĄDZENIE Nr 34/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 12 marca 2003 roku


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2003 oraz określenia kierunków priorytetowych i maksymalnej stawki dofinansowania. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 roku Nr 65, poz. 558; Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806), art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 roku Nr 56, poz. 357; Dz.U. z 1998 roku Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 1198 roku Nr 162, poz. 1118; Dz.U. z 2000 roku Nr 12, poz. 136; Dz.U. z 2000 roku Nr 22, poz. 291; Dz.U. z 2000 roku Nr 19, poz. 239; Dz.U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1323; Dz.U. z 2001 roku Nr 111, poz. 1194; Dz.U. z 2001 roku Nr 144, poz. 1615; Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;Dz.U. z 2002 roku Nr 240, poz. 2052) i § 2, § 6 i § 7 Rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

§ 1. Ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2003, stanowiących 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, stanowiących kwotę 86.911,00 złotych wydziela się 50% tej kwoty, tj. 43.455,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, z zastrzeżeniem, iż ogólny koszt dofinansowania opłat w semestrze letnim 2003 roku nie może przekroczyć 50% wydzielonej kwoty.

§ 2. Maksymalną stawkę dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się w roku 2003 na kwotę 400 (czterysta) złotych.

§ 3. Ustala się wykaz priorytetowych specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2003, na które będzie przyznane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych placówek. Wykaz stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Załącznik Nr1

Priorytety z podziałem na placówki 

Lp. Placówka Priorytety doskonalenia zawodowego na rok 2003
1. Gimnazjum w Gryfinie
 1. matematyka,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie
 1. oligofrenopedagogika,
 2. nauczanie zintegrowane,
 3. polonistyka,
 4. jęz. angielski,
 5. jez. niemiecki,
 6. przyroda,
 7. matematyka,
 8. logopedia,
 9. bibliotekarstwo,
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie
 1. jęz. angielski,
 2. jęz. niemiecki,
 3. przyroda,
 4. logopedia,
 5. pedagogika wczesnoszkolna,
 6. nauczanie zintegrowane,
 7. bibliotekarstwo,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie
 1. matematyka,
 2. pedagogika opiekuńcza,
 3. jęz. angielski,
 4. przygotowanie do życia w rodzinie,
5. Szkoła Podstawowa Chwarstnicy
 1. informatyka, 
 2. wychowanie przedszkolne z nauczaniem zintegrowanym,
 3. jez. niemiecki
6. Szkoła Podstawowa w Gardnie
 1. gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 2. logopedia,
 3. jez. polski,
 4. jęz. niemiecki,
 5. pedagogika wczesnoszkolna,
 6. socjoterapia,
 7. terapia pedagogiczna,
 8. przyroda,
7. Szkoła Podstawowa w Radziszewie
 1. pedagogika wczesnoszkolna,
 2. muzyka,
 3. plastyka,
 4. technika,
 5. jęz. polski,
8. Szkoła Podstawowa w Żabnicy
 1. sztuka,
 2. plastyka,
 3. edukacja wczesnoszkolna,
 4. gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
9. Przedszkole Nr 1 w Gryfinie
 1. pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją,
10. Przedszkole Nr 2 w Gryfinie
 1. pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną,
 2. pedagogika ogólna,
 3. pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją,
 4. pedagogika resocjalizacyjna,
11. Przedszkole Nr 3 w Gryfinie
 1. nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne,
12. Przedszkole Nr 4 w Gryfinie
 1. pedagogika ogólna,
 2. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 3. wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,
 4. pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją,
13. Przedszkole Nr 5 w Gryfinie
 1. pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją,
14. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 1. wychowanie fizyczne,
15. Młodzieżowy Dom Kultury
 1. zajęcia ruchowo-taneczne,
 2. pedagogika kulturalno - oświatowa,