Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 117/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 września 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 40/1, położonej w obrębie Steklinko.

ZARZĄDZENIE  Nr 117/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 3 września 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 40/1, położonej w obrębie Steklinko. 

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 z póź. zm. /, art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami/ u s t a l a m:  

§ 1.  Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 40/1, położonej w obrębie Steklinko w wysokości 16.700,00 zł. 

§ 2.   Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat