Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 176/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 176/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 19 listopada 2003r. 


w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie gminy Gryfino.

Na podstawie § 4 uchwały Nr XLI/535/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego/Dz.U. Nr 71 poz.733/ z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustalam następujące stawki czynszu za wynajem 1 m2 pow. użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych w budynkach zasobu mieszkaniowego Gminy Gryfino:

  1. Stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, których najem został nawiązany lub zostanie nawiązany przed 30 czerwca 2002 roku ustala się w wysokości 3,83 zł z tym, że w budynkach wybudowanych po roku 1996 stawkę czynszu ustala się w wysokości 4,19zł
  2. Stawki czynszu dla lokali mieszkalnych na wynajem których zawierane są nowe umowy najmu, ustala się w wysokości określonej w punkcie 1.
  3. Stawki czynszu wymienione w punktach 1 i 2 podlegają obniżeniu w myśl § 8 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
  4. Stawki czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych ustala się w wysokości 0,90 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat