Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 4/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego działek nr 552 i 554, położonych w obrębie 4 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 4/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 10 stycznia 2003r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do oddania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego działek nr 552 i 554, położonych w obrębie 4 m. Gryfino.

Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami / oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 19990 r. o smaorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / u s t a l a m: 

§ 1  Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego działek nr 552 i 554, położonych w obrębie 4 m. Gryfino w wysokości 650.000 zł. 

§ 2  Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – symbol BWG. 

§ 3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat