Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 185/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 listopada 2003 r.w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 185/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 r. zarządza co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 376.624 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
900
90011

6110

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
- modernizacja terenów zielonych – Park Miejski
- modernizacja systemów grzewczych 
376.624
376.624
376.624
260.000
116.624

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 376.624 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
 900
90011

4270

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej
Zakup usług remontowych
- zagospodarowanie terenów zielonych – Park Miejski
- remont systemów grzewczych
- zagospodarowanie osadu z miejskiej oczyszczalni  ścieków w Gryfinie
376.624
376.624
376.624
230.000
116.624
30.000

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 inż. Henryk Piłat