Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 40/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, oznaczonej numerem działki 149/4, położonej w obrębie Steklno.

ZARZĄDZENIE Nr 40/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 18 marca 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, oznaczonej numerem działki 149/4, położonej w obrębie Steklno.

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. ( Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) u s t a l a m : 

§ 1. Cenę nieruchomości oznaczonej numerem działki 149/4, położonej w obr. Steklno, przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu   użytkownikowi wieczystemu - Mariuszowi Bandel, ustala się w wysokości 260,00 zł. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat