Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 18/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 61 – lokal mieszkalny 1, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy – Haliny Bagińskiej.

    

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
z dnia 28 stycznia 2003r. 

 

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w   Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 61 – lokal mieszkalny 1, w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy – Haliny Bagińskiej.


Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia   1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z  późniejszymi zmianami / oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca   1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 141, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami / ustalam: 


§ 1.Cenę sprzedaży nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 1 w budynku  przy ul. Łużyckiej 61 w Gryfinie w wysokości 18.693,00 zł. w tym: lokal –   16.250,00 zł. udział w wys. 84/1000 części w gruncie / dz. nr 206 / -   2.443,00 zł. 


§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności   Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – symbol „BWG” 


§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat