Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 106/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 05.08.2003 r. sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań organizacyjno-technicznych związanych z przygotowaniem obchodów „Dożynki 2003”

    

ZARZĄDZENIE Nr 106/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 05.08.2003 r. 

sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań organizacyjno-technicznych związanych z przygotowaniem obchodów „Dożynki 2003” 

Na podstawie § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa zachodniopomorskiegoz 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1 Powołuję Zespół do spraw koordynacji działań organizacyjno-technicznych związanych z przygotowaniem obchodów „Dożynki 2003” w składzie: 

  1. Beata Pluskota - Przewodniczący Zespołu 
  2. Maria Zalewska - członek Zespołu 
  3. Piotr Romanicz - członek Zespołu 
  4. Krzysztof Kozak - członek Zespołu 
  5. Teresa Drążek - członek Zespołu 
  6. Habib Hamdaoui - członek Zespołu 
  7. Roman Rataj - członek Zespołu 
  8. Rafał Mucha - członek Zespołu 
  9. Stanisław Hutnik - członek Zespołu 

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat