Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 172/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stanowisk pracy na których pracownicy winni otrzymywać napoje i posiłki regeneracyjne, oraz zasad ich przydzielania.

    

ZARZĄDZENIE Nr 172/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 18 listopada 2003r.


w sprawie ustalenia stanowisk pracy na których pracownicy winni otrzymywać napoje i posiłki regeneracyjne, oraz zasad ich przydzielania

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998, Nr 21, poz. 94, Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 717, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1127, Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Dz. U. z 2001 r. Nr 52, poz. 538, Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1075, Dz. U. z 128, poz. 1405, Dz. U. 2001 r. Nr 154, poz. 1805, Dz. U. 2001 r. Nr 11, poz. 84, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Dz. U. z 2002 r. Nr 196, poz. 16660, Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1354, Dz. U. z 2002 r. Nr 1999, poz. 1673, Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279 z 1996 r.) zarządzam co następuje:

§ 1  Pracownicy i robotnicy gospodarczy wykonujący pracę na otwartej przestrzeni związaną z efektywnym wydatkiem energetycznym powyżej 1500 kcal. u mężczyzn i 1000 kcal. u kobiet, w okresie zimowym są uprawnieni do otrzymywania posiłków regeneracyjnych. Za okres zimowy przyjmuje się okres od 1 listopada do 31 marca.

§ 2 Ze względów organizacyjnych, oraz ze względu na rodzaj wykonywanej pracy przez pracowników wymienionych w § 1, pracownikom tym dostarczać produkty do przygotowania posiłków we własnym zakresie. 

§ 3 Zapewnić napoje dostosowane do warunków pracy pracownikom i robotnikom gospodarczym zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100 C lub powyżej 250 C, oraz pracownikom wykonującym pracę związaną z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal. u mężczyzn i 1000 kcal. u kobiet.

§ 4 Zapewnić napoje na wszystkich stanowiskach pracy w okresach, gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 280 C.

§ 5 Pracownicy otrzymują posiłki i napoje w dniach wykonywania pracy. 

§ 6 Za posiłki i napoje nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§ 8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat