Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 155/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działek oznaczonych numerami nr 85/3 o pow. 900 m2 i nr 85/4 o pow. 900 m2, położonych w obrębie Steklno z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 155/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 22 października 2003 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działek oznaczonych numerami nr 85/3 o pow. 900 m2 i nr 85/4 o pow. 900 m2, położonych w obrębie Steklno z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino.


Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. / Dz U z 2001r. nr 124, poz. 1361, nr 125, poz. 1368, nr 110, poz. 1189, Dz U z 2002r. nr 169, poz. 1387, Dz U z 2003r. nr 42, poz. 363 / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje: 

§ 1. Wyrażam zgodę na wyłączenie działek oznaczonych numerami 85/3 o pow. 900 m2 i nr 85/4 o pow. 900 m2, położonych w obrębie Steklno z obciążenia hipoteką przymusową na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia spłaty należności stanowiącej opłatę adiacencką, wpisaną w księdze wieczystej KW nr 40766 założonej dla nieruchomości stanowiącej własność Sergiusza  Mazanek. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
 

Henryk Piłat