Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 37/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu.

    

ZARZĄDZENIE Nr 37/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 18 marca 2003 r. 


w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje: 

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, niżej wymienionej  osobie, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona: 

  •  Marzeny i Czesława Szawbowskim 
  •  Ryszarda Kosiorek 
  •  Eleonory Gabrysionek 
  •  Irenie i Andrzejowi Chomicz 
  •  Janinie i Kazimierzowi Cichockim 

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2003r.

§ 3.Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat