Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 80/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: „Wykonanie analizy dla celów prywatyzacyjnych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Gryfinie”

ZARZĄDZENIE  Nr 80/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 26 maja 2003 r. 


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę  na: „Wykonanie analizy dla celów prywatyzacyjnych Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Gryfinie” 

Na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o  zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi  zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i   Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/358/01 Rady  Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik  Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z  późniejszymi zmianami)  zarządzam, co następuje: 

§ 1  Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „Wykonanie analizy dla celów prywatyzacyjnych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z  o.o. w Gryfinie” w składzie: 

  • Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji 
  • Jolanta Staruk - Z-ca  Przewodniczącego Komisji 
  • Beata Kryszkowska - członek Komisji 
  • Bożena Mejna - członek Komisji 
  • Beata Pluskota - członek Komisji. 

§ 2  Komisja powołana jest w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. 

§ 3  Komisja działa na podstawie Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w  sprawie udzielania zamówień publicznych powołanego Zarządzeniem Nr 17/2002  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 grudnia 2002r. 

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat