Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 22/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2003 r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 22/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 3 lutego 2003r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2003r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./   ustalam: 

§1. Za realizację uchwał Rady miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2003r.  odpowiadają: 

 • nr IV/52/03 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - BWG 

 • nr IV/53/03 w sprawie wyboru przedstawicieli do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - SE 

 • nr IV/54/03 w sprawie wyboru przedstawiciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - SE 

 • nr IV/55/03 w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - SE 

 • nr IV/56/03 w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gryfinie - BWS/ZEAS 

 • nr IV/57/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej, położonej w obrębie Steklinko - BWG 

 • nr IV/58/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo - BWG 

 • nr IV/59/03 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych 1/7 i 1/32, położonych w obrębie Parsówek, gmina Gryfino - BWG 

 • nr IV/60/03 w sprawie zamiany nieruchomości - BWG 

 • nr IV/61/03 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino- rejon ulic Rybacka, wodna, Łączna - BMP 

 • nr IV/62/03 w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Radziszewo - BMP 

 • nr IV/63/03 w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfina w rejonie ulicy Grunwaldzkiej - BMP 

 • nr IV/64/03 w sprawie uchwalenia zmiany w plamie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Dębce w obrębie Daleszewo - BMP 

 • nr IV/65/03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.12.2002r. w sprawie przystąpienia 
  do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Nr  XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 z późn. zmianami - BMP 

 • nr IV/66/03 w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z 
  tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie - SK/GTBS 

 • nr IV/67/03 w sprawie unieważnienia uchwały Nr XLIX/647/02 - BOR 

 • nr IV/68/03 w sprawie zmiany statutu Gminy Gryfino - BOR 

 • nr IV/69/03 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Gryfino - SEO 

§2. Odpowiedzialnym wym. w pkt 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2003r. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat