Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 169 /03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 listopada 2003r.w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie obchodów jubileuszu 750-lecia Miasta Gryfina.

    

ZARZĄDZENIE NR 169/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 14 listopada 2003r.
 

w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie obchodów jubileuszu 750-lecia Miasta Gryfina.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 Dz.U z2002 roku Nr 23, poz. 220 Dz.U. z 2002 roku Nr 62, poz. 558 Dz.U. z 2002roku Nr 113, poz. 984 Dz.U. z 2002 roku Nr 214, poz. 1806 Dz.U. z 2003roku Nr 80, poz. 717) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991roku ( Dz.U. 1 2002 roku Nr 41, poz. 364 Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz.364), zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komitet Obchodów jubileuszu 750-lecia Miasta Gryfina.
 2. Przewodniczącym komitetu Obchodów 750-lecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 2. Do objęcia patronatu honorowego nad obchodami jubileuszu 750-lecia Miasta Gryfina zaprasza się wyłącznie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3. Powołuje się Komitet Honorowy Jubileuszu 750-lecia Miasta Gryfina, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych.

§ 4.

 1. Powołuje się Komitet Organizacyjny Jubileuszu 750-lecia Miasta Gryfina, na który składają się:
  • Rada Programowa – złożona z wydelegowanych przez burmistrza pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy.
  • Rada Wspierająca – złożona z przedstawicieli firm oraz instytucji użyteczności publicznej.
  • Rada Społeczna – złożona z przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych organizacji i instytucji prowadzących działalność społeczną oraz osób fizycznych.
 2. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 3. Przewodniczących poszczególnych Rad wybierają ich członkowie.

§ 5. Ustala się oficjalne logo obchodów 750-lecia określone w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Obsługę kancelaryjną zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat