Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 111/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 7/10, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 111/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 14 sierpnia 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 7/10, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami/, art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załacznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r / Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / ustalam: 

§ 1.  Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 7 – lokal mieszkalny nr 10, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – Marianny i Bronisława małż. Szkudlar, w wysokości 65.400 zł. / w tym: cena lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości – 61.900,00 zł. udział w prawie wieczystego użytkowania wieczystego gruntu / działka nr 159 / – 3.500,00 zł./ 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat