Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 35/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 marzec 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 35/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 12 marzec 2003r. 


w sprawie przyjęcia Regulaminu Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Gminy Gryfino 

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46 poz. 430)  Zarządza się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Regulamin wprowadza się na czas określony do 31 sierpnia 2006 roku. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat