Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 137/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 września 2003r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

    

ZARZĄDZENIE Nr 137/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 30 września 2003r.


w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. 

Na podstawie § 7 ust. 1 Uchwały Nr XII/184/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z  dn. 25 września 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia  przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino,  zarządza się: 

§ 1. Wysokość opłaty stałej za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino wynosi od 1 października 2003 roku 96,00  (słownie: dziewięćdziesiąt sześć) złotych do czasu zmiany minimalnego  wynagrodzenia za pracę.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat