Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 84/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotychczasowym użytkownikom wieczystym, oznaczonej numerem działki 227/4, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

    

ZARZĄDZENIE Nr 84/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 29 maja 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotychczasowym użytkownikom wieczystym, oznaczonej numerem działki 227/4, położonej w obrębie 4 m. Gryfino. 

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr  46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia   8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zmianami) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i   Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady  Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r.(Dz.U. Woj.   Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) ustalam: 

§ 1. Cenę nieruchomości oznaczonej numerem działki 227/4, położonej w obr. 4   m. Gryfino, przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym  użytkownikom wieczystym - Julicie i Czesławowi małżonkom  Tuzinkiewicz, ustala się w wysokości 33.500,00 zł. 

§ 2. Na poczet powyższej ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 28.100,00 zł. Do  zapłaty tytułem ceny sprzedaży pozostaje kwota 5.400,00 zł. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

inż.Henryk Piłat