Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 160a/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - z dnia 27 października 2003r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/03 z dnia 1.10.2003r w sprawie wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w dniach od 27.10.2003r do dnia 2.11.2003r chryzantem oraz zniczy z okazji Święta Zmarłych oraz ustalenia dziennej stawki netto za 1 m2 stoiska handlowego.

    

ZARZĄDZENIE Nr 160a/03
  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 27 października 2003r 


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/03 z dnia 1.10.2003r w sprawie  wyznaczenia w m. Gryfinie miejsc pod stoiska handlowe na sprzedaż w dniach  od 27.10.2003r do dnia 2.11.2003r chryzantem oraz zniczy z okazji Święta  Zmarłych oraz ustalenia dziennej stawki netto za 1 m2 stoiska handlowego.  

Na podstawie art. 30.ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, ; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  poz. 1806/, z 2003r Nr 80, poz. 717, art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r, Nr 46, poz. 543, ; z 2001r, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; Z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15/, Nr80 poz. 717, Nr 80 poz. 721, oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zm. : Dz.Urzędowy z 2001r, Nr 39, poz. 928/ zarządzam:

 § 1.  W § 2 wyżej powołanego Zarządzenia po słowach „w wysokości” skreśla się  cyfrę „10,00 zł” i w to miejsce wprowadza się cyfrę „6,00 zł”. 

§ 2  Pozostałe warunki podane w w/w Zarządzeniu pozostają bez zmian. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat