Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 49/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na cele rolne na okres 1 roku działki Nr 385/2, o powierzchni 0,35 ha, położonej we wsi Czepino.

ZARZĄDZENIE Nr 49/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 28 marca 2003r. 


w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na cele rolne na okres 1 roku działki Nr 385/2, o powierzchni 0,35 ha, położonej we wsi Czepino.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / oraz art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 / - zarządzam: 

§ 1 Przeznaczyć do dzierżawy na cele rolne działkę nr 385/2 o pow. 0,35 ha położoną we wsi Czepino. 

§ 2 Kandydata na dzierżawcę wyłonić w wyniku „Konkurs ofert”. 

§ 3 Zarządzenie powierzam do wykonania Z-cy Burmistrza – symbol „BW” 

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat