Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 86/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat działek Nr 412, 426, 442, oraz części działek Nr 457, 396 położonych, w Obrębie Nr 2 m. Gryfino, z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe, bez prawa do ich trwałego zagospodarowania.

ZARZĄDZENIE Nr 86/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 2 czerwca 2003r.


w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat działek Nr 412, 426, 442, oraz części działek Nr 457, 396 położonych, w Obrębie Nr 2 m. Gryfino, z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe, bez prawa do ich trwałego zagospodarowania. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r   o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, poz.  1806 /, art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce  nieruchomościami / Dz.U.z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.   1447, Nr 154, poz. 1800, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,  poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r. Nr 1, poz. 15 / oraz § 7 pkt.17   Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26  kwietnia 2001r , stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w   Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy  Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z   2001r Nr 39, poz.928 /  zarządzam:

§ 1 Przeznaczyć do dzierżawy na okres 3 lat działki Nr 412, 426, 442 oraz   część działek Nr 457 i 396, położonych w Obrębie Nr 2 m. Gryfino z  przeznaczeniem pod ogrody przydomowe, bez prawa do ich trwałego  zagospodarowania. 

§ 2  Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza – „BW” 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat