Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 92/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja 22, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 92/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 18 czerwca 2003r. 


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja 22, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 z późniejszymi  zmianami/, art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7  pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia   26 kwietnia 2001r z dnia 26 kwietnia 2001r / Dz.U.Woj.  Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / ustalam:

 § 1. Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy   ul. 1 Maja 22 – lokal mieszkalny nr 12, przeznaczonej do zbycia w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy – Haliny Ciołko, w wysokości 41.400 zł.   / w tym: cena lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach  wspólnych nieruchomości – 40.710,00 zł. udział w parwie wieczystego  użytkowania wieczystego gruntu – 690,00 zł./ 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 inż. Henryk Piłat