Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 113/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego za opłatę odstępnego / cena wyjścowa do przetargu 10.000 zł. / za najem na okres 3 lat z możliwością przedłużenia umowy najmu na dalszy okres za zgodą Rady Miejskiej w Gryfinie / l o k a l u handlowego o pow. 227,45 m2, położonego w Gryfinie przy Słowiańskiej 1.

ZARZĄDZENIE Nr 113/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 sierpnia 2003r. 

w sprawie ogłoszenia nieograniczonego przetargu ustnego za opłatę odstępnego / cena wyjścowa do przetargu 10.000 zł. / za najem na okres 3 lat z możliwością przedłużenia umowy najmu na dalszy okres za zgodą Rady Miejskiej w Gryfinie / l o k a l u handlowego o pow. 227,45 m2, położonego w Gryfinie przy Słowiańskiej 1. 


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 /, art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r. Nr 1, poz. 15 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz. 928 / z a r z ą d z a m : 

§ 1. 

Ogłosić i przeprowadzić nieograniczony ustny przetarg za opłatę odstępnego / cena wyjściowa do przetargu 10.000 zł. / na najem na okres 3 lat z ewentualną możliwością przedłużenia umowy najmu na dalszy okres za zgodą Rady Miejskiej w Gryfinie lokalu handlowego o pow. 227,45 m2 położonego na działce nr 180/3 w m. Gryfinie przy ulicy Słowiańskiej z przeznaczeniem na działalność handlową.

§ 2. 

Umowa na najem lokalu wejdzie w życie po jego opróżnieniu przez dotychczasowych użytkowników. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat