Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 20/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Krasińskiego 85e – lokal użytkowy nr 1, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy – Wioletty Gruber.

    

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  z dnia 28 stycznia 2003r.  


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w   Gryfinie przy ul. Krasińskiego 85e – lokal użytkowy nr 1, w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy – Wioletty Gruber.


Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia   1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z   późniejszymi zmianami / oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca   1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 141, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami / ustalam: 

§ 1 Cenę sprzedaży nieruchomości lokalowej – lokal użytkowy nr 1 w budynku   przy ul. Krasińskiego 85e a w Gryfinie w wysokości 52.302,00 zł. w tym: 
lokal – 51.706,00 zł. udział w wys. 6/1000 części w gruncie / dz. nr 21/63  / - 596,00 zł 

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności   Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – symbol „BWG” 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino  

inż. Henryk Piłat