Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 41/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 41/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 18 marca 2003 r. 


w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy z monitorami ekranowymi

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na   stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe( Dz.U. Nr 148, poz. 973) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznejz dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 69, poz.332 z późn. zm) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zarządzam: 

§ 1. Pracownikom zatrudnionym przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych przezco najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy przysługują okulary korekcyjne, jeżeli w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzona zostanie konieczność ich stosowania.

§ 2. Potwierdzenia pracy przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych w wymaganym wymiarze dobowego czasu pracy, dokonuje bezpośredni przełożony, na wniosku pracownika, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Pracownik realizuje receptę na zakup okularów z własnych środków. W ramach rekompensaty za poniesione wydatki, pracownikowi spełniającemu warunki określone w § 1 przysługuje zwrot kosztów w wysokości 120 zł.

§ 4. Pracownik ubiegający się o przyznanie refundacji w wysokości ustalonej w § 3 winien złożyć pisemny wniosek ( załącznik nr 1), posiadać zalecenie lekarza profilaktycznej opieki zdrowotnej wpisane w zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie lekarza okulisty o konieczności stosowania okularów do pracy z komputerem, jak również przedłożyć rachunek z Zakładu Optycznego.

§ 5.Częstotliwość wymiany okularów na koszt Urzędu ustala się analogicznie do ważności badań okresowych. W przypadku znacznego pogorszenia się wady wzroku, pracownika kieruje się na badanie kontrolne niezależnie od terminu kolejnych badań okresowych, celem udokumentowania zaistniałej zmiany. Stwierdzone w zaświadczeniu przez lekarza okulistę pogorszenie się wady wzroku uprawnia pracownika do złożenia wniosku o refundację w terminie niezależnym od kolejnych badań okresowych.

§ 6.Wykonanie zarządzenia w zakresie przygotowania dokumentów i decyzji w sprawach wniosków pracowniczych powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, w zakresie obsługi finansowo – księgowej Wydziałowi Finansowo – Księgowemu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat


Załącznik Nr 1 

..................................................
/Pieczęć jednostki/ 


...................................................
/Nazwisko i imię pracownika/ 

WNIOSEK

o refundację kosztów za okulary korygujące wzrok przysługujące pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.Proszę o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługujących mi w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego.

W załączeniu:
Rachunek z Zakładu Optycznego z dnia ................................... 

Zaświadczenie lekarza okulisty o konieczności używania okularów korygujących wzrok 


.............................................
/podpis pracownika/ 


Stwierdzam, że Pan (i) 
............................................................................................................................................................................

w ramach realizacji obowiązków służbowych, obsługuje monitor ekranowy w wymiarze minimum 4 godziny dziennie.

 
.............................................................
/ data/ / pieczęć i podpis bezpośredniego 
przełożonego/ 


Akceptuję przedłożony wniosek i proszę o dokonanie zwrotu kosztów w wysokości ...................(Słownie złotych ................................................................................................................................)................................
/data/ /pieczęć i podpis/