Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE Nr 5/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 10 stycznia 2003 r.


w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  /Dz.U. Nr 71 poz. 733/ oraz § 10 ust. 3 uchwały Nr XLI/534/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  Gryfino:

§ 1. W celu zapewnienia kontroli społecznej nad rozpatrywaniem i załatwianiem  wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali  socjalnych powołuję Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:

  1. Antoni Rak - Przewodniczący Komisji 
  2. Czesław Kapusta 
  3. Jan Kozłowski 
  4. Magdalena Chmura 
  5. Arkadiusz Adamek 
  6. Teresa Staszak 
  7. Wojciech Tessar 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz   Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat