Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 75/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.

ZARZĄDZENIE Nr 75/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  z dnia 19 maja 2003r. 


w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, poz.  1806 /, art.13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce  nieruchomościami / Dz.U.z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.  1447, Nr 154, poz. 1800, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,  poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r. Nr 1, poz. 15 / oraz § 7 pkt.17  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26  kwietnia 2001r , stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w   Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy  Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z  2001r Nr 39,poz.928 / - zarządzam:

§ 1. Wyrażam zgodę na oddanie nieodpłatnie Gryfińskiemu Domowi Kultury w  użyczenie na okres 3 lat niżej wymienione nieruchomości stanowiących  własność Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  statutowej / placówki filialne /: 

  •  obręb Borzym – nieruchomość gruntowa obejmująca działkę gruntu  nr 32 o pow. 0,03 ha oraz budynek świetlicy murowany o pow. użytkowej 235  m2, 
  •  obręb Bartkowo – lokal świetlicy znajdujący się w budynku nr 15   obejmujący 3 pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 64,30 m2

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino 

Henryk Piłat