Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 85/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotychczasowym użytkownikom wieczystym, oznaczonej numerem działki 39/90, położonej w obrębie 3 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 85/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 29 maja 2003r.  


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, dotychczasowym użytkownikom wieczystym, oznaczonej numerem działki 39/90, położonej w obrębie 3 m. Gryfino. 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21   sierpnia 1997r. a gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszy-mi zmianami), art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zmianami) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i   Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady  Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r.(Dz.U.Woj.  Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z później -szymi zmianami) ustalam: 

§ 1. Cenę nieruchomości oznaczonej numerem działki 39/90, położonej w obr. 3  m. Gryfino, przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym  użytkownikom wieczystym - Annie i Romanowi małżonkom Krupa, ustala się   w wysokości 1.060,00 zł. 

§ 2. Na poczet powyższej ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa   użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 540,00 zł. Do zapłaty tytułem ceny sprzedaży pozostaje kwota 520,00 zł. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat