Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 193/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1.12.2003 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12 - lokal nr 4 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

    

ZARZĄDZENIE Nr 193/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 1.12.2003r. 


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12 - lokal nr 4 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej . 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717/ , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2000r Nr 46,poz.543 ; z 2001r Nr 129, poz.1447,Nr 154,poz.1800; z 2002r Nr 25,poz.253,Nr 74, poz.676, Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr 130,poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200,poz.1682 , Nr 240, poz.2058 i z 2003r Nr 1, poz.15, Nr 80,poz.717,720 i 721 / oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami : Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz.928 / - zarządzam, co następuje :

§ 1.  Ustalam cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12 – lokal mieszkalny nr 4 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – Wiesławy i Bronisława Larek w wysokości 71.735,61 ,- zł /w tym :lokal mieszkalny - 69.735,61 ,- zł , udział w nieruchomości gruntowej /dz.nr 143/ - 2.000,- zł /. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie 

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 12 w Gryfinie ustalono w oparciu o operat szacunkowy nieruchomości lokalowej z dnia 16.09.2003 r ,sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego - Marię Zegarek.
Operat określał wartość rynkową lokalu na kwotę 66.700 ,- zł oraz wartość udziału w nieruchomości gruntowej / dz.nr 143 / na kwotę 2.000,- zł.
Cena powyższa została zwiększona o kwotę 3.035,61 zł ,stanowiącą wartość środków funduszu remontowego, przypisanego do przedmiotowego lokalu na dzień 30 listopada 2003 roku.