Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 130/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 września 2003r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I nr 27, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 130/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 12 września 2003r.
 

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Mieszka I nr 27, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 z późniejszymi  zmianami/, art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz §  7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  stanowiącego załacznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 26 kwietnia 2001r / Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439  z późniejszymi zmianami / ustalam: 

§ 1.  Cenę sprzedaży gminnej nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy  ul. Mieszka I nr 27 – lokal mieszkalny nr 9, przeznaczonej do zbycia w  drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy – Ewy Ocipińskiej, w wysokości  64.200,00 zł. / w tym: cena lokalu mieszkalnego – 57.100,00 zł. udział w  nieruchomości gruntowej / działka nr 220/5 / – 7.100,00 zł./ 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza. 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat