Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 81/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 14 marca 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie stosunkiem najmu lokalu handlowego w Czepinie nr 46 przez Panią Danutę Bzdęgę.

ZARZĄDZENIE Nr 81/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 27 maja 2003r.


w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 14 marca  2002r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie stosunkiem najmu lokalu  handlowego w Czepinie nr 46 przez Panią Danutę Bzdęgę. 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.  220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, poz.  1806 /, art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce  nieruchomościami / Dz.U.z 2000r Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.  1447, Nr 154, poz. 1800, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,  poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003r. Nr 1, poz. 15 / oraz § 7 pkt.17   Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 26  kwietnia 2001r , stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w   Gryfinie nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r / Dziennik Urzędowy   Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami : Dz.Urz. z  2001r Nr 39,poz.928 /   zarządzam:

§ 1  W Uchwale Zarządu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 14 marca 2002r. skreśla   się warunek zgodnie z którym przystąpienie Pani Danuty Bzdęga do umowy   najmu lokalu handlowego w Czepinie Nr 46 następuje wyłącznie na czas   trwania Spółki oraz warunek, że z chwilą rozwiązania się Spółki dopisanie  do umowy wspólników nie nabywa prawa do lokalu. 

§ 2  Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza 

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

inż. Henryk Piłat